ЧАСОПИС „КОРЕНИ” V (2007.)


САДРЖАЈ


Радивоје Ристић
НЕКИ ПИСАНИ ИЗВОРИ О СЕЛУ БУЉАНУ КОД ПАРАЋИНА
УДК: 94(497.11 Буљане)(093.2)
Апстракт: Село Буљане се, у писаним документима, помиње од пре 630 година (1376/77–2007.), као и многа друга села петрушког и раваничког властелинства. Многа села из тог периода су нестала, али многа постоје и данас, између осталих и село Буљане. Поред помена у повељи из 1376/77. год. село Буљане се помиње и у низу других повеља, као и у другим документима и књигама. Помиње се и описује, на пример, у другој књизи Феликса Каница „Србија-земља и становништво” из 1878/80. год.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Бранислав Цветковић
ВЛАДАР КАО СЛИКА БОГА: ПРИМЕР РЕСАВЕ
УДК: 75.052.046(497.11)
75.044.033(497.11)
271.2-526.62
Апстракт: У раду је владарска иконографија у манастиру Ресави сагледана кроз призму реторских слика у Житију деспота Стефана Лазаревића од Константина Костенечког, као и у односу на старије византијске обрасце.
преузмите овај рад у pdf формату >>
мр Небојша Ђокић  
СТАРА ЦРКВА У ПАРАЋИНУ, ХРАМ СВ. АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТЕ МАРКА
УДК: 271.222(497.11)-523.4-725(093.2)
Апстракт: У раду се даје кратка историја старих параћинских цркава Св. Атанасија из XVIII века и Св. Марка из прве половине XIX века као и биографије параћинских свештеника из XIX века
преузмите овај рад у pdf формату >>
Оливера Думић, Небојша Ђокић
ГДЕ СЕ НАЛАЗИЛО СЕЛО ОРАШЈЕ У РЕСАВИ
УДК: 908(497.11 Деспотовац)
Апстракт: У раду је покушано да се одреди положај некадашњег села Орашја у нахији Ресава и да се докаже да је то данашњи Деспотовац.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Иван Јовановић
МАНАСТИР ОРАШЈЕ КОД ВАРВАРИНА
УДК: 271.222(497.11)-523.6(093.2)
Апстракт: У овом раду даје се кратка историја манастира Орашје као једног од најстаријих храмова на подручју Доњег Левча (Темнића). Осим до сада познате литературе коришћени су и необјављени историјски извори
преузмите овај рад у pdf формату >>
Драгослав Дедић
ПРОГЛАС ДР КАРЛА НАЂА ЈАГОДИНЦИМА 1837. ГОДИНЕ
УДК: 616.98:579.852.11(497.11)"1837"(093.2)
61:929 Нађ К.(093.2)
преузмите овај рад у pdf формату >>
Зоран Марковић
ПРИМИРИТЕЛНИ СУДОВИ У ПОМОРАВСКОМ ОКРУГУ
УДК: 347.998(497.11)"18"
Апстракт: По „Турском“ уставу, примирителни, т. ј. сеоски суд био је састављен од председника и два члана, које сами мештани бирају. Био је надлежан за решавање мањих грађанских парница. Према Закону о општинама из 1839. године, судови добијају и полицијска овлашћења, прикупљају порез и прирез. После Устава из 1839. године, били су тако организовани, да су суђења трајала веома дуго. Половином XIX века завладало је велико неповерење у пресуде примирителних судова. Вршиће своју функцију до 1866. године када су претворени су у општинске судове.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Нинослав Станојловић, професор
СРЕТЕН НИКОЛИЋ (1867–1914), професор и директор јагодинске гимназије
УДК: 37:929 Николић С.(093.2)
Апстракт: Рад је посвећен животу и раду знаменитог, а неправедно заборављног Јагодинца Сретена Николића (Јагодина, 1867. –Пожаревац, 1914.), дугогодишњег професора и директора јагодинске гимназије, великог поборника развоја спорта, добротвора и јавног радника, резервног официра–трећепозивца, који је храбро погинуо на почетку Првог светског рата.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Душко Грбовић
НАСТУП УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ НА БАЛКАНСКОЈ ИЗЛОЖБИ У ЛОНДОНУ 1907. ГОДИНЕ
УДК: 638.1:061.2(497.11)"18/19"(093.2)
Апстракт: Рад говори о успеху Учитељске школе у Јагодини на Балканској изложби у Лондону 1907. године када је школа за изложени мед, који се производио на пчелињаку школе, добила златну медаљу.
преузмите овај рад у pdf формату >>
мр Добривоје Јовановић
ГИМНАЗИЈА У ЋУПРИЈИ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА 1919–1941. ГОДИНЕ
УДК: 373.54(497.11)"1919/1941"
Апстракт: Обнављајући рад гимназија се суочавала са многим тешкоћама. Недостатак наставника и материјалних средстава дуго је отежавао квалитетан рад. Било је врло великих промашаја у избору наставника, али било је и наставника који су својим  радом  допринели стварању нових стремљења у Ћуприји. На успешан рад школе утицала је врло много и сама средина. Ћуприја је била окружно место, али врло мало и неразвијено. Осим тога налазила се између две веће и привредно јаче вароши, па је увек постојала могућност реорганизације школе, што се између два рата и догађало.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Раде Милосављевић
ЗНАМЕНИТА ПОРОДИЦА КОЈАДИНОВИЋ
УДК: 929.52 Којадиновић
Апстракт: Иако новим генерацијама релативно непозната, јагодинска породица Којадиновић, оставила је значајног трага у историји Јагодине у периоду између два рата. Рад приказује основне биографске податке најзначајнијих представника породице Којадиновић, у поменутом периоду.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Марија Стошић
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ У ПАРАЋИНУ
УДК: 069.02(497.11)"1947/2005"
Апстракт: Овај рад представља измењену и допуњену верзију дипломског рада Марије Стошић успешно одбрањеног на Филозофском факултету у Београду 2005. године пред комисијом у саставу:  проф. др Љубодраг Димић, доц. др Арсен Ђуровић-ментор. Надам са да ће овај рад  допринети бољем упознавању параћинских културних институција пре свега Завичајног музеја, и отворити врата житељима овог града да се упознају са богатом ризницом коју поседује ова институција.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Младен Стајић
ЕТНИЧКИ ОДНОСИ СРБА И ВЛАХА У ГОРЊОЈ РЕСАВИ
УДК: 316.644(=163.41)(=135.1)(497.11)"196"
Апстракт: Ресава у геолошком, етнолошком и културном погледу припада исто-чној Србији која се од осталих делова Србије разликује низом етничких и културних карактеристика. Данашњи становници Ресаве углавном су потомци досељеника из XVIII и XIX века,. пореклом из Тимочке крајине, са Косова, ју-жног Поморавља и динарских крајева северне Србије, а Влашко становништво дошло је из Хомоља и околине Пожаревца, Ердеља, Мађарске и Баната. Дола-зећи у Ресаву, сви они донели су културне традиције својих крајева.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Радојица Зиројевић
СВЕТОЗАРЕВИ СУСРЕТИ (Кратка историја њиховог постојања)
УДК: 06.06/.07:329.14(497.11)"1975/2007"
Апстракт: Од средине 70-тих година до краја 80-тих година 20. века у Светозареву (данас Јагодина), сваке године су били организовани „Светозареви сусрети“, богата манифестација која је оставила значајног трага у културном животу тадашњег Светозарева. Овај рад представља основни пресек историјата ове значајне манифестације.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Милорад Јовановић
ДОКУМЕНТА ИЗ ЗАОСТАВШТИНЕ АТАНАСИЈА И СТЕВАНА ИВАНОВИЋА
УДК: 35:929 Ивановић А.(093.2)
355:929 Ивановић С.(093.2)
Апстракт: У Збирци Поклона и откупа под сигнатуром ТА 26 и СИ 27 налазе се документа која су откупљена 1955. године и која се односе на делатност Атанасија Ивановића, Тасе Арачлије и његовог сина Стевана Ивановића. Наш рад је преглед наведених докумената.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Бошко Ракић
РЕВИЗИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
УДК: 930.253
Апстракт: Овај рад указује на све аспекте значаја ревизије архивске грађе, као најбољег начина за преиспитивање својстава архивске грађе и утврђивања стварног стања архивске грађе која се чува у архивима, односно, упоређења свих евиденција и информативних средстава о архивској грађи са стварним стањем у коме се налази архивска грађа, смештена у депоима.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Милорад Јовановић
ЈЕДНО ПИСМО МИЛАНА МИХАИЛОВИЋА
УДК: 94(497.11)"1858"(093.2)
32:929 Михаиловић С.(044)
преузмите овај рад у pdf формату >>
Мр Предраг Јашовић, Ђорђе Петковић
АКТИВНОСТ ШКОЛСКОГ НАДЗОРНИКА ЈОСИФА В. СТОЈАНОВИЋА НА РАЗМЕЂИ ВЕКОВА (1898–1902) У АРХИВСКИМ ДОКУМЕНТИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У БАЧИНИ
УДК: 371(497.11)"18/19"(093.2)
37:929 Стојановић Ј.(093.2)
Апстракт: Јосиф В. Стојановић, било као креатор, било као спроведбени чинилац, својим јавним ангажовањем задужио нас је да га не заборавимо. Стојановић је као један од двојице првих школских надзорника у Моравском округу оставио иза себе доста писаних трагова. У основној бачинској школи нађени су и овде презентирани документи о његовом четворогодишњем раду (1898–1902). Бачина, као значајно место у Темнићу, уз то и једно од највећих места у овом крају, објављивањем ових докумената учвршћује своје место као значајан културно-историјски топоним Србије.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Градимир Обрадовић
РАТНА КАЗИВАЊА ВЛАДИМИРА ПЕТРОНИЈЕВИЋА
УДК: 94(497.11)"1914/1918"(093.3)(049.32)
355.48(497.11)"1914/1918"(093.3)(049.32)
преузмите овај рад у pdf формату >>
Мр Добривоје Јовановић
ПРАВИЛА СПОРТСКОГ КЛУБА "МАНАСИЈА" ДЕСПОТОВАЦ
УДК: 796:061(497.11)(062.13)
преузмите овај рад у pdf формату >>

ВЕСТИ

На овој страници упознајте се са актуелним информацијама, дешавањима, промоцијама и најавама догађаја у организацији Историјског архива Јагодина  Више...

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду Историјског архива „Средње Поморавље”, Јагодина  Више...

ПИШИТЕ ЗА ЧАСОПИС „КОРЕНИ”

Часопис „Корени” је зборник историографских и архивистичких радова који се односе на проучавање прошлости и традиције Средњег Поморавља, Ресаве и Левча. Покренут је 2003. године и до децембра 2009. године објављено је седам бројева. Више...

АПЕЛ

Депо Историјског архива Јагодине, односно приземље зграде а и читав објекат, су у веома руинираном стању, зидови су на многим местима испуцали, опао је плафон на многим местима, столарија и подови су скоро неупотребљиви, а међуспратна конструкција протрулела и већим делом неупотребљива. Више...

ГАЛЕРИЈА

Од великог броја вредних јединица архивске грађе и књига које се чувају у Историјском архиву у Јагодини, овом приликом упознајемо вас са следећим документима и публикацијама. Више...