ЧАСОПИС „КОРЕНИ” VI (2008.)


САДРЖАЈ


Радивоје Ристић
О НЕКИМ ПОЗНАТИМ ЛИЧНОСТИМА КОЈЕ СУ У ВЕЗИ СА ПРОШЛОШЋУ СЕЛА БУЉАНА КОД ПАРАЋИНА
Апстракт: село Буљане/код Параћина/, постоји већ више од шест-седам векова. У  писаним документима помиње се пре више од пола миленијума. Има већи број познатих личности које су у вези са том прошлошћу села, као што су: војвода Готфрид Буљонски, кнез Лазар, деспот Стефан Лазаревић, деспот Ђурађ Бранковић, Велимир Поповић, хајдук Видоје, Живко Буљанац, Петар Стамболић, Филип Кљајић и др.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Зоран Марковић
ОСНИВАЊЕ МАГИСТРАТА У ЈАГОДИНИ И ЊЕГОВ РАД ДО 1839. ГОДИНЕ
Апстракт: Јагодински нахијски суд, познатији под именом Јагодински магистрат је основан новембра месеца 1823. године, чије је седиште било у Јагодини и био је надлежан за целокупну територију јагодинске нахије. За прве судије овог суда били су постављени кнез Аранђел Милосављевић и кнез Радован Јабланац.Од оснивања до 1838. године овај суд је мењао своје називе, почео је као Суд нахије јагодинске, или Јагодински магистрат, а 1839. године срећемо га под именом Суд окружја јагодинског. За овај период у овом суду је радио велики број чиновника и тешко је било утврдити имена свих  који су у њему радили. Поред заједничке хране и издржавања које је имало судско особље у овом суду, оно је добијало још и одређену плату из народне државне касе, за одело и за издржавање својих породица. До доношења Устава 1838. године овај суд је имао веома обиман делокруг послова. Поред чисто судских послова обављао је и већи број послова полицијске, административне, привредне  и друге природе.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Нада Љушић  
КАТАСТАРСКИ ОДСЕК И ПРЕМЕРАВАЊЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ
Ап­стракт: Ово је при­лог о ста­рој згра­ди Ма­ги­стра­та ко­ја је са­гра­ђе­на, го­то­во пре 200 го­ди­на и ко­ја је има­ла у про­шло­сти ви­ше на­ме­на, све до 1912. го­ди­не ка­да је по­ру­ше­на. Над подрумом и те­ме­љи­ма ове гра­ђе­ви­не је са­гра­ђе­на те­ра­са за по­тре­бе Му­шке учи­тељ­ске школе. Те­ра­са  је 1973. го­ди­не адап­ти­ра­на у да­на­шњи обје­кат Исто­риј­ског ар­хи­ва у Ја­го­ди­ни.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Ђорђе Петковић
ЈОХАН ВАЈНХАПЕЛ ГРАДИ МЛИН У ПАРАЋИНУ 1837/1838. ГОДИНЕ
Апстракт:  У раду се обрађује боравак Јохана Вајнхапел, млинарског стручњака, на оспособљавању – изградњи воденице у Параћину за мељаву финог брашна, по наредби кнеза Милоша, односно у погодби са њим. Из литературе и докумената јасно је да су обе параћинске воденице биле активне, а само друга („правителствене“ – раније кнњаза Милоша и Татар Богдана Ђорђевића) оспособљена у те сврхе. Посебна пажња је поклоњена сукобу између кнеза Милоша и Татар Богдана Ђорђевића у вези са преузимањем ове воденице. Има мишљења да је саграђени млин (раније воденица) на Црници код цркве у Параћину први индустријски објекат у Србији.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Мр Томислав Петровић
ОСНИВАЊЕ И РАД ПРВОГ ЧИТАЛИШТА
Апстракт: Читалиште у Јагодини улази у ред најстаријих читалишта у Србији. Основано 1851. имало је у свом развоју бурну историју, успоне и падове, прекиде у раду. Овај рад је настао као прилог изучавања културне историје Јагодине у другој половини 19. века. Рад прати развој Читалишта од оснивања па све до прерастања, најпре у читаоницу а затим у библиотеку.
преузмите овај рад у pdf формату >>
мр Бранислав Цветковић
СРПСКА СКУЛПТУРА НОВИЈЕГ ДОБА И ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ У ЈАГОДИНИ (I)
Апстракт: У раду се доноси преглед развоја фигуралне скулптуре у Србији новијег доба, у периоду током друге половине 19. и прве половине 20. века, да би се потом појава јавне скулптуре и изведени јавни споменици у вароши Јагодини сагледали у ширем друштвено-политичком контексту.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Јасмина Трајков
ФОТОГРАФИЈЕ ФРАНЦА БАУБИНА ИЗ ЗБИРКЕ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У ЈАГОДИНИ
Апстракт: У раду су анализиране фотографије Франца Баубина из збирке Завичајног музеја у Јагодини. Њиховим упоређивањем утврђено је да фотограф Молер, Француз, чији се боравак у Јагодини помиње у старијој литератури, заправо није постојао, већ да се ради о погрешно прочитаном имену Франца Баубина.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Иван М. Јовановић
Др ЖИВОЈИН – ЖИКА С.ЈАНИЋИЈЕВИЋ (1877-1966)
Апстракт: Др.Живојин Јанићијевић један од најобразованијих Темнићана и  првих доктораната заслужује опсежнију студију.На основу кратке објављене биографије и сазнања добијених од његове родбине написан је овај прилог биографији овоме мало познатом доктору правних наука.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Маријана Јовелић
ВОЈНА УНИФОРМА У ЦРНОЈ ГОРИ ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА И УТИЦАЈ ЕЛЕМЕНАТА СРПСКЕ УНИФОРМЕ
Апстракт: Циљ рада је да расветли спону у развоју војне униформе у Црној Гори и Србији. Без обзира на окoлност да се после 1866. године, ни у једном званичном уговору не помиње настојање на уједињењу Србије и Црне Горе, као и конзервативистичке интенције књаза Николе да по сваку цену очува самосталност независне државе, није се могло спречити продирање утицаја из Србије, не само зато што је то желела већина обичног становништва обеју држава, него и због објективне опасности од непријатеља која је нагнала црногорски двор да уклопи своју земљу у савремене ратне токове и модернизује је  и у одевном смислу. Ово адаптирање на савремене моделе ратовања и опремања Србија је здушно прихватала. Самосвојност се огледала у специфичној владарској одежди која је ипак, показивала извесне сличности у дворском миљеу обеју држава.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Душко Грбовић
ОДЛИКОВАЊА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ И КРАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА УСТАНОВЉЕНА ПОВОДОМ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА ИЗ ЗБИРКЕ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У ЈАГОДИНИ
Апстракт: Године 2008. навршило се 90 година од пробоја Солунског фронта и завршетка Првог светског рата. То је повод да се подсетимо одличја која су настала у том времену и тим поводом. Рад обрађује четири одличја која су установљена поводом Првог светског рата. Реч је о два ордена: Белог орла са мачевима  и Војничког Карађорђеве звезде са мачевима који су установљени 1915. године и две спомен-медаље: Споменица за верност отаџбини 1915 (Албанска споменица) и Споменица рата зa ослобођење и уједињење 1914-1918, установљене 1920. године. Обрађени су примерци из збирке знамења Историјског одељења Завичајног музеја у Јагодини који се налазе на сталној изложбеној поставци.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Мр Добривоје Јовановић
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ  У МОРАВСКОМ ОКРУГУ 1935. ГОДИНЕ
Апстракт: Избори из 1935. године били су први демократски избори по укидању шестојануарске диктатуре. У Моравском округу, као и у целој држави, главна изборна трка водила се између листе председника владе Богољуба Јевтића и листе Удружене опозиције на чијем је челу стајао Владимир Мачек. Од шест посланика,колико је давао Моравски округ, пет посланика је било са листе Богољуба Јевтића а само у срезу ресавском победио је кандидат са листе Удружене опозиције.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Драгослав Дедић
ПОСЛЕРАТНИ РАЗВОЈ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ У ЈАГОДИНИ 1945 - 1980
Апстракт: Рад је покушај да испрати послератни развој медицинске службе у Јагодини, од оснивања Опште болнице 1945. године преко образовања Медицинског центра 1962. године до формирања РО Медицинског центра „Јагодина” 1974. године.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Градимир Обрадовић
ДЕМОГРАФСКО-СОЦИОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДНЕ СНАГЕ У ПРОЦЕСУ ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО ИЗГРАДЊЕ ФАБРИКЕ КАБЛОВА У СВЕТОЗАРЕВУ
Апстракт: Демографија је допринела да се струтурално прати и анализира миграција радне снаге, од које је неодвојив социолошки аспект анализе индустријализације. Историјат изградње Фабрике каблова у Светозареву је предметни оквир за опис и објашњење улоге послератне херојске генерације у стварању овог индусртријског колектива. Индустријализација је један од разлога миграција и анализира се на примеру изградње Фабрике каблова, настојећи да се процес имиграције прикаже геоморфолошки и повеже са теоријским претпоставкама Јована Цвијића о метанастазичким кретањима народа, као и са дејством утицајних сфера Фабрике на аутохтону радну снагу из насеља општине Светозарева.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Светлана Мишковић
ИСТОРИЈСКА БЕЛЕШКА ЗА ЗБИРКУ ЗМКГ ЗБИРКА МИРОСЛАВА КОВАЧЕВИЋА – ГЕЗЕ 1945 – 2000
Апстракт: Архив Јагодине је, од поклоном добијених докумената, формирао збирку Мирослава Ковачевића, чију грађу чине лична документа, документа делатности, фотографије и признања творца грађе.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Нинослав Станојловић
ВОЈНИ ГУБИЦИ ЈАГОДИНСКОГ ОКРУГА У ДРУГОМ СРПСКО-ТУРКСОМ РАТУ 1877-1878. ГОДИНЕ
Апстракт: Рад је посвећен погинулим, умрлим и рањеним војницима из јагодинског краја у Другом српско-турском рату 1877-1878 године.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Мр Предраг Јашовић, Ђорђе Петковић
КАЖЊАВАЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА РАЗМЕЂИ ВЕКОВА (XIX-XX), С ДОКУМЕНТИМА ИЗ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БАЧИНА
Апстракт: У раду правимо осврт на кажњавање ученика у основним школама. То је представљало педагошку праксу у српском школском систему у XIX веку. Приметно је настојање да се неопходни ред и дисциплина у школама не обезбеђују само кажњавањем, већ и усавршавањем педагошке праксе. Наставни кадар је водио рачуна да кажњавање, када је оно неопходно, буде у духу успостављених педагошких принципа, транспарентно и заведено, како не би долазило до претеривања. Зато је уведена обавеза учитеља да свако кажњавање ученика региструје у посебном списку. Ревизори су то контролисали приликом обилазака школа. У расутој архиви Основне школе у Бачини сачувано је неколико спискова кажњених ученика које смо дали у прилогу.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Милорад Јовановић
СУЂЕЊЕ ТЕОДОРУ КЛЕФИШУ, ИНДУСТРИЈАЛЦУ ИЗ ЈАГОДИНЕ
Апстракт: Теодор Клефиш је био власник Фабрике салама и месних производа у Јагодини. У Другом светском рату остао је у Србији, иако је имао италијанско држављанство. По окончању рата нашао се на удару револуционарне правде и био је осуђен на смрну казну, губитак грађанске части и конфискацију целокупне имовине. Као италијански држављанин, амнестиран је 1948. године, али је мера конфискације целокупне имовине остала на снази.
преузмите овај рад у pdf формату >>
Мр Добривоје Јовановић
ПРАВИЛА ЈАГОДИНСКОГ ШАХОВСКОГ КЛУБА
преузмите овај рад у pdf формату >>
Оливер Ђорђевић
ЛИСТ „КАБЛОВИ”
Апстракт: Лист „Каблови” је новина у привреди у издању Фабрике каблова Светозарево (ФКС), сада Јагодина. У периоду од 1955. до 2006. године, објављено је 954 броја. Лист је првенствено значајан за сагледавање индустријског развоја Јагодине у поратном периоду као и њеног друштвено-политичког живота.
преузмите овај рад у pdf формату >>


ВЕСТИ

На овој страници упознајте се са актуелним информацијама, дешавањима, промоцијама и најавама догађаја у организацији Историјског архива Јагодина  Више...

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду Историјског архива „Средње Поморавље”, Јагодина  Више...

ПИШИТЕ ЗА ЧАСОПИС „КОРЕНИ”

Часопис „Корени” је зборник историографских и архивистичких радова који се односе на проучавање прошлости и традиције Средњег Поморавља, Ресаве и Левча. Покренут је 2003. године и до децембра 2009. године објављено је седам бројева. Више...

АПЕЛ

Депо Историјског архива Јагодине, односно приземље зграде а и читав објекат, су у веома руинираном стању, зидови су на многим местима испуцали, опао је плафон на многим местима, столарија и подови су скоро неупотребљиви, а међуспратна конструкција протрулела и већим делом неупотребљива. Више...

ГАЛЕРИЈА

Од великог броја вредних јединица архивске грађе и књига које се чувају у Историјском архиву у Јагодини, овом приликом упознајемо вас са следећим документима и публикацијама. Више...