ЧАСОПИС КОРЕНИ

Часопис „Корени” је зборник историографских и архивистичких радова који се односе на проучавање прошлости и традиције Средњег Поморавља, Ресаве и Левча. Покренут је 2003. године и до децембра 2009. године објављено је седам бројева. Значај Историјског архива у Јагодини који се огледа у количини архивске грађе која се у њему чува и јурисдикцији на релативно широком подручју (Поморавски округ) овог дела централне Србије, неизоставно тражи овакву стручну публикацију која омогућава презентовање резултата научно-истраживачког рада не малог броја историчара и других истраживача, заинтересованих за проучавање прошлости горе наведеног подручја.

По плану које је начинило Стручно веће Историјског архива Јагодине, Зборник је подељен на следеће основне (тематске) целине:

1. Радови из историографије: Ова тематска целина садржи студије, расправе, чланке и приказе, односно, све врсте радова из области историографије који до сада нису били публиковани.

2. Радови из архивистике: Садржај ове целине представљају радови из области архивистике, који обрађују све актуелне и специфичне проблеме у процесу класификације, сређивања и обраде архивске грађе, као и предлоге за нову методологију обраде свих оних фондова који имају нарочите карактеристике и захтеве за посебним стручним приступом.

3. Историјски извори: Пошто финални вид заштите архивске грађе
представља њено публиковање, предвиђен је посебни простор (тематска целина) у Зборнику, у оквиру којег су презентовани необјављени историјски извори.

4. Летопис Архива: Један од циљева Зборника је боље упознавање научне, стручне и шире јавности са радом Историјског архива Јагодине. У склопу ове тематске целине објављујемо све важне информације о активностима архивских служби, проблемима и специфичностима у раду Архива, нацртима најважнијих научно-истраживачких пројеката архивиста и резултатима рада на пољу културно-пропагандне и просветне делатности (изложбе, промоције, предавања).

 

ПРАВИЛНИК СА УПУТСТВОМ О ИЗДАВАЊУ ЗБОРНИКА

Зборник Корени, Историјског архива Јагодине, објављује историографске и архивистичке радове (студије, чланке, расправе, приказе, грађу, белешке, библиографију) који се односе на проучавање историјског наслеђа Средњег Поморавља, Ресаве и Левча. Ови радови треба да буду утемељени искључиво на резултатима проучавања и анализе историјских извора (необјављених и објављених). Резултате свог научно-истраживачког рада могу слати сви истраживачи наше прошлости (без обзира на место боравка), уколико се њихови радови односе на питања историјског развоја и процеса важних за горе наведено подручје, али и на улоге познатих историјских личности из нашег краја у ширем контексту проучавања српске националне прошлости.

 

ПИШИТЕ ЗА ЧАСОПИС „КОРЕНИ“

Зборник Корени, као редовно издање, штампа се на ћирилици и излази једном годишње у децембру. Заинтересовани истраживачи треба да припреме своје текстове по следећем Упутству:

1. Рукописи треба да буду ограничени на 16 страна текста (један ауторски табак), укључујући и све прилоге. Само у посебним случајевима и уз одобрење редакције, примају се обимнији рукописи.

2. Научни рад треба да садржи наслов, извод (апстракт), резултате истраживања, цитирану литературу и сажетак (Summary).

3. Радови се не објављују уколико не прођу рецензију редакције.

4. У техничкој обради, пожељно је користити рачунар са едитором Microsoft Office WORD са ћириличним фонтом Times New Roman.

5. Цртежи и графикони раде се на рачунару или тушем на паус папиру, а фотографије треба да буду у доброј резолуцији.

6. Рукописи се шаљу поштом у једном примерку на адресу Историјски архив, ул. Милана Мијалковића 14, Јагодина 35000, а ако су припремљени на рачунару можете их послати на e-mail: arhivja@gmail.com

7. КРАЈЊИ РОК ЗА ПРИЈЕМ РАДОВА ЈЕ 30. СЕПТЕМБАР!

ЧИТАЈТЕ ЧАСОПИС „КОРЕНИ“