ФОНДОВИ И ЗБИРКЕ

1. Начелство округа моравског-Ћуприја 1839-1918

2. Суд општине параћинске-Параћин 1839-1918

3. Суд општине ћупријске-Ћуприја 1839-1918

4. Начелство среза беличког-Јагодина 1918-1941

5. Начелство среза левачког-Рековац 1918-1941

6. Градско поглаварство-Јагодина 1918-1941

7. Општина мијатовачка-Мијатовац 1918-1941

8. Општина параћинска-Параћин 1918-1941

9. Општина ћупријска-Ћуприја 1918-1941

10. Општина шантаровачка-Шантаровац 1918-1941

11. Градско поглаварство-Јагодина 1941-1944

12. Општина беочићска-Беочић 1941-1944

13. Општина дубочка-Дубока 1941-1944

14. Општина мијатовачка-Мијатовац 1941-1944

15. Општина параћинска-Параћин 1941-1944

16 Општина вароши Ћуприја-Ћуприја 1941-1944

17. Општина шантаровачка-Шантаровац 1941-1944

18. Скупштина општине Деспотовац-Деспотовац 1944

19. Скупштина општине Параћин-Параћин 1944

20. Скупштина општине Рековац-Рековац 1944

21. Скупштина општине Светозарево-Светозарево 1944

22. Скупштина општине Свилајнац-Свилајнац 1944

23. Скупштина општине Ћуприја-Ћуприја 1944

24. Народни одбор округа моравског-Светозарево 1944-1947

25. Народни одбор среза деспотовачког-Деспотовац 1944-1955

26. Народни одбор среза параћинског-Параћин 1944-1955

27. Народни одбор среза левачког-Рековац 1944-1955

28. Народни одбор среза беличког-Светозарево 1944-1955

29. Народни одбор среза Светозарево-Светозарево 1955-1962

30. Народни одбор среза ресавског-Свилајнац 1944-1955

31. Народни одбор среза раваничког-Ћуприја 1944-1955

32. Народни одбор општине Багрдан 1944-1959

33. Народни одбор општине Батинац 1944-1955

34. Народни одбор општине Белушић 1944-1962

35. Народни одбор општине Белица 1944-1955

36. Народни одбор општине Беочић 1944-1955

37. Народни одбор општине Бигреница 1944-1957

38. Народни одбор општине Бобово 1944-1955

39. Народни одбор општине Балајнац 1944-1955

40. Народни одбор општине Бресје 1944-1955

41. Народни одбор општине Буковче 1944-1955

42. Народни одбор општине Бунар 1944-1962

43. Народни одбор општине Балајнац 1952-1955

44. Народни одбор општине Бељајка 1944-1955

45. Народни одбор општине Богава 1945-1955

46. Народни одбор општине Буковац 1952-1955

47. Народни одбор општине Брестово 1952-1955

48. Народни одбор општине Велика Пчелица 1944-1955

49. Народни одбор општине Велике Сугубине 1944-1955

50. Народни одбор општине Винорача 1944-1955

51. Народни одбор општине Вирине 1944-1955

52. Народни одбор општине Влашка 1944-1955

53. Народни одбор општине Војска 1944-1957

54. Народни одбор општине Витанце 1944-1955

55. Народни одбор општине Велики Поповић 1944-1959

56. Народни одбор општине Главинци 1944-1955

57. Народни одбор општине Главица 1944-1955

58. Народни одбор општине Глоговац 1944-1959

59. Народни одбор општине Гложане 1944-1955

60. Народни одбор општине Горња Мутница 1944-1955

61. Народни одбор општине Грабовац 1944-1955

62. Народни одбор општине Грабовица 1944-1955

63. Народни одбор општине Добра Вода 1952-1955

64. Народни одбор општине Доње Видово 1944-1955

65. Народни одбор општине Доња Мутница 1944-1959

66. Народни одбор општине Доњи Рачник 1952-1955

67. Народни одбор општине Доње Штипље 1952-1955

68. Народни одбор општине Драгово 1944-1955

69. Народни одбор општине Драгоцвет 1944-1955

70. Народни одбор општине Драгошевац 1944-1959

71. Народни одбор општине Дубока 1944-1955

72. Народни одбор општине Дубље 1944-1955

73. Народни одбор општине Дулене 1944-1955

74. Народни одбор општине Жидиње 1952-1955

75. Народни одбор општине Жупањевац 1952-1955

76. Народни одбор општине Златово 1944-1955

77. Народни одбор општине Извор 1944-1955

78. Народни одбор општине Исаково 1944-1955

79. Народни одбор општине Јовац 1944-1957

80. Народни одбор општине Јеловац 1944-1955

81. Народни одбор општине Језеро 1944-1955

82. Народни одбор општине Калудра 1944-1955

83. Народни одбор општине Комаране 1944-1955

84. Народни одбор општине Кончарево 1944-1955

85. Народни одбор општине Кочино Село 1944-1955

86. Народни одбор општине Крушар 1944-1955

87. Народни одбор општине Кушиљево 1944-1955

88. Народни одбор општине Ланиште 1944-1955

89. Народни одбор општине Лебина 1944-1955

90. Народни одбор општине Ловци 1944-1955

91. Народни одбор општине Лоћика 1944-1955

92. Народни одбор општине Ломница 1944-1955

93. Народни одбор општине Липовица 1944-1955

94. Народни одбор општине Мајур 1944-1955

95. Народни одбор општине Мијатовац 1944-1955

96. Народни одбор општине Милошево 1944-1955

97. Народни одбор општине Мириловац 1944-1955

98. Народни одбор општине Медвеђа 1944-1955

99. Народни одбор општине Милива 1944-1955

100. Народни одбор општине Надрље 1944-1955

101. Народни одбор општине Опарић 1944-1955

102. Народни одбор општине Остриковац 1944-1955

103. Народни одбор општине Паљане 1944-1955

104. Народни одбор општине Пањевац 1944-1955

105. Народни одбор општине Плана 1944-1955

106. Народни одбор општине Плажане 1944-1957

107. Народни одбор општине Поповац 1944-1962

108. Народни одбор општине Поповњак 1944-1955

109. Народни одбор општине Поточац 1944-1957

110. Народни одбор општине Превешт 1944-1957

111. Народни одбор општине Рабеновац 1944-1955

112. Народни одбор општине Равна Река 1944-1955

113. Народни одбор општине Ратковић 1944-1955

114. Народни одбор општине Рашевица 1944-1955

115. Народни одбор општине Ресавица 1957-1962

116. Народни одбор општине Рибаре 1944-1955

117. Народни одбор општине Својново 1944-1955

118. Народни одбор општине Седларе 1944-1959

119. Народни одбор општине Секурич 1944-1955

120. Народни одбор општине Сење 1944-1955

121. Народни одбор општине Сењски Рудник 1944-1957

122. Народни одбор општине Сибница 1944-1955

123. Народни одбор општине Сикирица 1944-1959

124. Народни одбор општине Сиљевица 1944-1955

125. Народни одбор општине Сиоковац 1944-1957

126. Народни одбор општине Сладаја 1944-1955

127. Народни одбор општине Стењевац 1944-1957

128. Народни одбор општине Стрижа 1944-1955

129. Народни одбор општине Стрмостен 1944-1955

130. Народни одбор општине Стубица 1944-1955

131. Народни одбор општине Супска 1944-1955

132. Народни одбор општине Трешњевица 1944-1955

133. Народни одбор општине Цикот 1944-1955

134. Народни одбор општине Црквенац 1944-1955

135. Народни одбор општине чепуре 1944-1955

136. Народни одбор општине Шантаровац 1944-1955

137. Народни одбор општине Врановац 1944-1952

138. Прва стамбена заједница Светозарево 1959-1965

139. Фонд за стамбену изградњу-Светозарево 1960-1965

140. Окружни суд-Јагодина 1823-1941

141. Окружни суд-Ћуприја 1824-1941

142. Гимназија Вук Караџић-Параћин 1878-1961

143. Гимназија Светозар Марковић-Светозарево 1869-1980

144. Виша гимназија-Свилајнац 1877-1960

145. Гимназија Поморавски хероји-Ћуприја 1909-1980

146. Учитељска школа Сретен аџић-Светозарево 1898-1972

147. Индустријско рударска школа-Сисевац 1945-1956

148. Женска сручна школа-Деспотовац 1953-1956

149. Женска сручна школа-Рековац 1923-1958

150. Женска сручна школа-Светозарево 1897-1957

151. Женска сручна школа-Свилајнац 1902-1956

152. Женска сручна школа-Ћуприја 1904-1957

153. Стручна школа за учененике у индустрији и занатству-Багрдан 1947-1952

154. Школа за ученике у привреди Грађевинског предузећа Трудбеник-Светозарево 1949-1952

155. Стручна школа за ученике у привреди 1. мај-Светозарево 1906-1967

156. Школа за квалификоване раднике Драгош-Свилајнац 1919-1978

157. Школа за квалификоване раднике Миодраг Новаковић-Џуџа-Ћуприја 1919-1980

158. Специјална пољопривредна школа ратарског смера-Ћуприја 1922-1950

159. Школа за опште образовање радника-Параћин 1948-1962

160. Радничка гимназија Свилајнац 1944-1955

161. Школа за опште образовање радника-Свилајнац 1958-1962

162. Школа за опште образовање радника-Ћуприја 1948-1957

163. Државни покретни течај за домаћице-Дубље 1943-1944

164. Државни покретни течај за домаћице-Рибаре 1944

165. Државни покретни течај за домаћице-Сење 1943-1944

166. Основна школа Народни херој Јоца Милосављевић-Багрдан 1850

167. Основна школа Дан младости-Белушић 1868

168. Основна школа Бранко Радичевић-Бунар 1890

169. Основна школа Момчило Поповић-Бусиловац 1890

170. Основна школа Стеван Синђелић-Велики Поповић 1880

171. Основна школа у Војсци 1893

172. Основна школа ђура Јакшић-Глоговац 1840

173. Основна школа Стеван Синђелић-Грабовац 1851

174. Основна школа Деспот Стеван Високи-Деспотовац 1878

175. Основна школа Бранко Крсмановић-Доња Мутница 1844

176. Основна школа Јован Јовановић Змај-Доње Видово 1847

177. Основна школа Душан Поповић-Драгово 1843

178. Основна школа-Драгоцвет 1899

179. Основна школа Др александар Белић-Дреновац 1897

180. Основна школа Рада Миљковић-Иванковац 1920

181. Основна школа Доситеј Обрадовић-Коларе 1935

182. Основна школа Бранко Радичевић-Крушар 1894

183. Основна школа Вук Караџић-Лоћика 1883

184. Основна школа Радислав Никчевић-Мајур 1908

185. Основна школа Јован Јовановић Змај- Милошево 1868

186. Основна школа Опарић 1851

187. Основна школа ђура Јакшић-Параћин 1839

188. Основна школа Радоје Домановић-Параћин 1949

189. Основна школа 25. мај-Поповац 1847

190. Основна школа ђура Јакшић-Плажане 1893

191. Основна школа Карађорђе-Превешт 1893

192. Основна школа Бранко Радичевић-Равна Река 1920

193. Основна школа Вук Караџић-Ресавица 1947

194. Основна школа Светозар Марковић-Рековац 1839

195. Основна школа Љубиша Урошевић-Рибаре 1848

196. Основна школа Бошко ђуричић-Светозарево 1839

197. Основна школа Јован Јовановић Змај-Свилајнац 1839

198. Основна школа Бранко Радичевић-Седларе 1888

199. Основна школа Живка Дамјановић-Сење 1846

200. Основна школа Доситеј Обрадовић-Сењски Рудник 1897

201. Основна школа Бранко Крсмановић-Сикирица 1848

202. Основна школа Херој Миша-Трешњевица 1911

203. Основна школа ђура Јакшић-Ћуприја 1839

204. Нижа музичка школа Исидор Бајић-Параћин 1955-1957

205. Градско аматерско позориште-Светозарево 1947-1962

206. Дечије обданиште Ћуприја 1946-1951

207. Општа болница Светозарево 1867-1962

208. Кредит-информ трговачки обававештајни инкасо завод Београд 1914-1941

209. Левачка банка Рековац 1909-1946

210. Удружење занатлија за Срез деспотовачки-Деспотовац 1910-1950

211. Удружење занатлија за Срез параћински-Параћин 1910-1950

212. Удружење занатлија за Срез левачки-Рековац 1910-1950

213. Удружење занатлија за Срез белички-Светозарево 1910-1950

214. Удружење занатлија за Срез ресавски-Свилајнац 1910-1950

215. Удружење занатлија за Срез раванички-Ћуприја 1910-1950

216. Окружни одбор занатских удружења-Ћуприја 1933-1945

217. Удружење трговаца за срез белички-Светозарево 1910-1948

218. Удружење трговаца за срез раванички-Ћуприја 1910-1948

219. Фабрика салама и сухом. робе Петар Ј. Клефиш-Јагодина. 1901-1946

220. Централа за стоку, месо, млеко и масноће Београд експозитура Јагодина 1941-1944

221. Јовачка земљорадничка виниградарска задруга-Јовац 1910-1961

222. Заједница осигурања имовине и лица Дунав Београд-Светозарево 1947

223. Основни савез земљорадничке задруге среза деспотовачког-Деспотовац 1946-1955

224. Основни савез земљорадничке задруге среза параћинског-Параћин 1946-1955

225. Основни савез земљорадничке задруге среза левачког-Рековац 1947-1955

226. Основни савез земљорадничке задруге среза беличког-Светозарево 1946-1955

227. Основни савез земљорадничке задруге среза ресавског-Свилајнац 1946-1955

228. Основни савез земљорадничке задруге среза раваничког-Ћуприја 1946-1955

229. Срески савез земљорадничке задруге среза Светозарево-Светозарево 1955-1962

230. Среска занатска комора-Деспотовац 1952-1956

231. Среска занатска комора-Параћин 1950-1956

232. Среска занатска комора-Рековац 1950-1956

233. Среска занатска комора-Светозарево 1950-1956

234. Среска занатска комора-Свилајнац 1950-1956

235. Среска занатска комора-Ћуприја 1950-1956

236. Занатско комунална комора среза Светозарево-Светозарево 1956-1960

237. Задружно предузеће азбест-цемент-Поповац 1966-1971

238. Метално предузеће Младост-Сењски Рудник 1958-1971

239. Дрвно индустријско предузеће 29. новембар-Ћуприја 1954-1956

240. Пољопривредно предузеће Бостава-Паљане 1954-1958

241. Лозно воћни расадник-Светозарево 1898-1966

242. Пољопривредно машинска станица-Светозарево 1947-1950

243. Добричево ергела-Ћуприја 1955-1959

244. Предузеће за откуп и промет стоком и стоком и сточним производима Сточар-Светозарево 1948-1950

245. Предузеће за откуп и промет сточном храном Откос-Светозарево 1948-1950

246. Предузеће за откуп житарица Житопромет-Светозарево 1947-1951

247. Дирекција државног житног фонда,филијала Београд-Светозарево 1948-1952

248. Градско трговинско предузеће за снабдевање Липар -Светозарево 1946-1949

249. Предузеће за откуп и промет алкохолних. и безалкохолних. пића Србија-Светозарево 1948-1955

250. Тговинско предузеће за откуп и промет сировом кожом, отпацима и техничком масноћом Станда-Светозарево 1956-1957

251. Предузеће за откуп и промет пољопривредних производа Поморавка-Светозарево 1951-1957

252. Трговинско предузеће Шумадинка-Светозарево 1954-1962

253. Тговинско предузеће за промет пољопривредних производа Ресава -Свилајнац 1948-1955

254. Тговинско предузеће Задругар-Свилајнац 1954-1960

255. Тговинско предузеће за промет отпацима Ресавка -Седларе 1957-1958

256. Предузеће за откуп и промет пољопривредних производа Исхрана-Ћуприја 1951-1954

257. Среско предузеће за откуп и прометпољопривредних производа Морава-Ћуприја 1950-1952

258. Тговинско предузеће за воће и поврће Морава-Ћуприја 1954-1957

259. Среско трговачко предузеће Морава-Ћуприја 1952-1954

260. Предузеће за откуп стоке, прерадуи продају месо и сухом. производа на мало Месопромет -Ћуприја 1954-1955

261. Предузеће за откуп и промет млеком и млечних производа Млекопродукт-Ћуприја 1949

262. Државни срески магацин Раваница-Ћуприја 1946-1951

263. Трговинска радња за промет пољопривредних производа Воћар-Ћуприја 1957-1959

264. Градско комунално предузеће-Ћуприја 1951-1953

265. Биро за вођење привредних организација-Ћуприја 1954-1955

266. Државно среско угоститељско предузеће 7. јули-Ћуприја 1948-1952

267. Угоститељска радња Парк -Свилајнац 1954-1957

268. Угоститељска радња Партизан-Свилајнац 1954-1958

269. Угоститељска радња Слога-Светозарево 1954-1960

270. Угоститељска радња Србија-Свилајнац 1954-1957

271. Угоститељска радња Шумадија -Свилајнац 1954-1957

272. Туристички биро-Светозарево 1956-1963

273. Туристички биро-Ћуприја 1954-1956

274. Грађевинско предузеће 17. октобар-Светозарево 1954-1959

275. Грађевинско предузеће Радник-Свилајнац 1955-1959

276. Инвалидско занатско предузеће Победа-Светозарево 1948-1953

277. Занатско пекарска радња Исхрана-Свилајнац 1958-1959

278. Занатско предузеће Грађа-Ћуприја 1954-1958

279. Цигларско кречарско каменоломно предузеће 1.мај-Ћуприја 1949-1952

280. Предузеће за оправку грађевинских машина и возила Механика -Ћуприја 1949-1952

281. Привредно занатско транспортно предузеће Полет-Ћуприја 1953-1954

282. Јорганџијско тапацирска зан. радионица Радиност-Ћуприја 1958-1959

283. Слобода Опанчарска задруга-Кушиљево 1947-1963

284. Прва кројачка абаџијска задруга-Светозарево 1947-1952

285. Обућарска задруга-Светозарево 1946-1953

286. Занатско производна услужна опанч. задруга-Светозарево 1947-1953

287. Занатско набавно продајна задруга-Свилајнац 1946-1963

288. Опанчарско грађевинска задруга-Свилајнац 1946-1950

289. Занатско обућарска задруга Омладинац-Свилајнац 1956-1960

290. Обућарска задруга 1.мај-Свилајнац 1956-1957

291. Кројачка задруга Пролетер-Свилајнац 1954-1961

292. Ћурчијско кожухарска производно прерађивачка задруга-Ћуприја 1949-1953

293. Земљорадничка задруга Бобов -Бобово 1945-1959

294. Земљорадничка задруга-Кончарево 1946-1955

295. Пољопривредна задруга Јухор-Рашевица 1959-1971

296. Земљорадничко млекарска задруга-Свилајнац 1955-1959

297. Сељачка радна задруга Црвена застава-Бобово 1949-1953

298. Сељачка радна задруга 1.мај-Грабовац 1949-1953

299. Сељачка радна задруга-Дубље 1949-1953

300. Сељачка радна задруга Драгош-Луковица 1949-1953

301. Сељачка радна задруга Победа-Суботица 1949-1953

302. Сељачка радна задруга Ресав -Свилајнац 1949-1959

303. Срески комитет СКС среза левачког-Рековац 1944-1955

304. Срески комитет СКС среза беличког-Светозарево 1941-1955

305. Срески комитет СКС-Светозарево 1955-1962

306. Општински комитет СКС-Багрдан 1955-1959

307. Општински комитет СКС-Белушић 1955-1962

308. Општински комитет СКС-Бунар 1955-1962

309. Општински комитет СКС-Глоговац 1955-1959

310. Општински комитет СКС-Драгошевац 1955-1959

311. Општински комитет СКС-Светозарево 1945

312. Општински комитет СКС-Сиоковац 1955-1959

313. Срески одбор ССРН-Светозарево 1944-1962

314. Општинска конференција ССРН-Светозарево 1944

315. Савез синдиката Југославије-Среско веће-Светозарево 1945-1962

316. Савез синдиката Србије-Општинско веће-Светозарево 1955

317. Савез удружења бораца НОР-а среза Светозарево 1947-1962

318. Савез комунистичке омладине Југославије Срески комитет среза беличког-Светозарево 1941-1948

319. Народна омладина Србије Срески комитет Среза беличког-Светозарево 1944-1955

320. Народна омладина Србије срески комитет-Светозарево 1955-1962

321. Јагодинско опште грађанско друштво за међусобну помоћ у случају болести и смрти-Јагодина 1893

322. Одбор за подизање споменика палим борцима-Јагодина 1922-1931

323. Спорт клуб Карађорђе-Јагодина 1942-1944

324. Срески рукометни пододбор-Светозарево 1955-1960

325. Локомотива фискултурно друштво-Светозарево 1946

326. Поклони и откупи 1823-1921

327. Збирка матичних књига 1837

328. Збирка докумената о радничком покрету и НОР-у 1904

329. Картографска збирка 16-20 век

330. Збирка мемоарске грађе о радничком покрету и НОР-у 1918

331. Збирка плаката 19-20 век

332. Збирка фотографија 19-20 век

333. Збирка микрофилмова 1565

334. Збирка печата